Znani so zmagovalci!

Planet GV je podelil priznanje Kadrovski up leta 2023 in v sodelovanju s Slovensko kadrovsko zvezo novi nagradi HR ekipa 2023 v kategoriji velika podjetja in v kategoriji mala in srednje velika podjetja. Nagrado HR ekipa leta sta prejeli podjetji Medis in Mikrcop, Kadrovski up leta pa je postala Maša Androjna. Nagrade sta na Slovenskem kadrovskem kongresu v Portorožu 13. aprila podelila Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV, in Ivan Papič, predsednik Slovenske kadrovske zveze.

Medis – zmagovalec v kategoriji velikih podjetij

HR ekipa leta 2023 v kategoriji velikih podjetij je postalo podjetje Medis. Ekipa pet sodelavk pod vodstvom Maje Rojšek, direktorice kadrovske službe, centralizirano izvaja kadrovske aktivnosti za vsa podjetja v skupini Medis.  Medis je sicer vodilno podjetje za trženje inovativnih zdravil v regiji srednje in vzhodne Evrope in je prisotno na 18 trgih. Medis izstopa s poudarjenim osebnim pristopom k zaposlenim in njihovemu razvoju ki ga podpirajo s številnimi aktivnostmi, z dodelanim procesom zaposlovanja ter s psihološkimi testiranji, kjer preverjajo ujemanje kandidatov in zahtev delovnega mesta. Imajo dovršene in digitalizirane kadrovske procese, vključno z onboardingom novozaposlenih, ki ga podpirajo z začetnimi in »ostani« intervjuji, ter osebnim spremljanjem vseh zaposlenih. Poslanstvo kadrovske službe Medisa bi lahko opisali kot  “pravi ljudje na pravih delovnih mestih za skupen cilj”.

Finalista v kategoriji velikih podjetij sta postali še podjetji Telekom Slovenje, d.d. in GEN-I, d.o.o.

V kategoriji malih in srednje velikih podjetij je slavil Mikrocop

Kadrovsko ekipo Mikrocopa d.o.o. sestavljata dve kadrovici in chief happiness officer pod vodstvom Alenke Fic Mikolič, vodje kadrovske službe in direktorice splošnih zadev. Izstopajo po digitalizaciji kadrovskih dokumentov in procesov ter visoki ravni poslovne analitike in kadrovskih kazalnikov. S tem svojim sodelavcem omogočajo enostavno uporabo kadrovskih orodij. Hkrati svoje zaposlene postavljajo v središče delovanja in ogromno poudarka namenjajo njihovemu počutju ter sistematičnemu dvigu kompetenc, s čimer sledijo spremembi poslovne strategije. V družbi nadpovprečno vlagajo v izobraževanje zaposlenih in so prejemnik priznanja TOP investitor v izobraževanje 2022.

V kategoriji malih in srednje velikih podjetij sta se med finaliste uvrstili še podjetji Outbrain d.o.o. in Porsche Slovenija, d.o.o.

Kadrovski up leta 2023 je postala Maša Androjna

Maša Androjna je priznanje prejela za raziskovalno delo Odnos odgovornih za ravnanje z ljudmi do duševnega zdravja in duševnih težav ter s tem povezano ravnanje z zaposlenimi v delovnih organizacijah pod mentorstvom doc. dr. Katarine Babnik in somentorja izr. prof. dr. Robert Masten na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Avtorica v delu ugotavlja, da je odnos odgovornih za ravnanje z ljudmi zelo raznolik, a bolj pozitiven na področju duševnega zdravja kot duševnih težav, kjer je prisotnih precej negativnih stališč, stigme in diskriminacije v zaposlovanju. S pričujočim delom je prispevala kamenček v mozaik boljšega razumevanja in posledičnega izboljševanja ravni duševnega zdravja v Sloveniji.

Za nagrado kadrovski up sta se v finalu potegovali še Ajda Makar z magistrskim delom Metoda sestankov »ena na ena«: uporabnost, zaznave in zadovoljstvo zaposlenih in vodij in Eva Esih prav tako z magistrskim delom Vloga analitike pri razvoju področja strateškega upravljanja s kadri.

Vsem zmagovalcem iskreno čestitamo!

Nagrada HR ekipa

Lansko leto smo prvič podelili priznanje HR ekipa za najboljšo kadrovsko ekipo, pred tem pa smo od leta 2006 vsako leto podelili priznanje Kadrovski manager, s katerim smo nagradili  kadrovskega strokovnjaka, ki uspešno upravlja in razvija kadrovsko funkcijo v smer strateške poslovne funkcije. Ker za uspehi pogosto stoji ekipa, pa smo se lansko leto odločili nagrado razširiti v nagrado HR ekipa leta. Tako s priznanjem Kadrovski manager kot tudi s priznanjem HR ekipa, ki ga bomo podelili tudi v letu 2024 na #loveHR Summit, opozarjamo na pomembnost in vlogo kadrovske stroke pri uspešnem in dolgoročno vzdržnem poslovanju organizacij.

Z razpisom in podelitvijo priznanja Kadrovski up leta pa si prizadevamo soustvarjati prihodnost kadrovske stroke. Z njim nagradimo najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega menedžmenta.

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za HR ekipo 2024 ali za kadrovski up leta in s tem prispevate k dvigu prepoznavnosti in ugleda kadrovske funkcije.

Prijavite se in si pridobite naziv HR ekipa leta 2024:

HR EKIPA je prestižno priznanje, ki ga podeljujemo na področju kadrovske stroke. Z njim nagrajujemo kadrovske ekipe, ki uspešno upravljajo in razvijajo kadrovsko funkcijo v smer strateške poslovne funkcije. S priznanjem, ki ga podeljujemo na Slovenskem kadrovskem kongresu opozarjamo na pomembnost in vlogo kadrovske stroke pri uspešnem in dolgoročno vzdržnem poslovanju organizacij.

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za HR ekipo 2024 in s tem prispevate k dvigu prepoznavnosti in ugleda kadrovske funkcije.

Kaj želimo doseči s priznanji?

 • Razvijati zanimanje in skrb za razvoj kadrovske stroke.
 • Spodbujati povezovanje poslovne s kadrovsko strategijo.
 • Nagraditi nadpovprečne dosežke in delovne uspehe kadrovskih timov.
 • Dvigovati ugled in vlogo kadrovske funkcije tako znotraj organizacije kot tudi v širšem okolju.
 • Širiti primere dobrih kadrovskih praks.

Razpisni pogoji

Na izbor se lahko prijavijo kadrovske ekipe v kategorijah:

 • velika podjetja (nad 250 zaposlenih),
 • majhna in srednje velika podjetja (do 250 zaposlenih).

Pri malih in srednjih podjetjih se lahko prijavijo tudi HR strokovnjaki iz podjetij, v katerih je na področju HR polno zaposlena ena oseba. V takem primeru je potrebno v prijavi navesti vsaj še dva sodelavca, ki sta aktivno, a ne za poln delovni čas vključena v HR procese in skupaj tvorijo HR tim.

Na izbor lahko ekipo prijavijo:

 • predsedniki in člani uprav oz. direktorji organizacij,
 • kadrovski managerji,
 • sodelavci,
 • Slovenska kadrovska zveza (SKZ).

Pogoji sodelovanja:

 • kadrovsko funkcija mora v podjetju, ki se prijavlja, delovati najmanj 3 leta,
 • team mora opravljati kadrovsko funkcijo,
 • najmanj ena oseba iz kadrovskega teama mora imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj iz kadrovskega področja.

Faze izbora:

1. krog:

 • Rok za oddajo prijav: 23. 2. 2024.
 • Izbor finalistov v začetku marca 2023.

2. krog

 • Dopolnitev in oddaja prijav do 19. 3. 2024.
 • Osebni razgovor prek Teamsov: 26. marec 2024.

Podelitev priznanj: 11. 4.

Prvi krog

Prijavitelj prijavi posebne dosežke (HR projekti, inovacije, bistven dvig kazalnikov za zaposlene).

Organizator razpisa preveri izpolnjevanje predpogojev:

 • Pozitivno poslovanje v zadnjem zaključenem poslovnem letu.
 • Brez blokad transakcijskih računov zadnje leto.
 • Uprava družbe in vodja kadrovske niso udeleženi v kazenskih postopkih.
 • Podjetje obstaja več kot 3 leta.

Drugi krog

Komisija pregleda posebne dosežke in podatke o podjetju (predpogoji) in poslovanju podjetja – na tej podlagi določi finaliste, ki jih povabi, da oddajo dodatne informacije, ki so zapisane zgoraj, in jih povabi na osebni razgovor.

Merila  

Merila za ocenjevanje prijav so:

 • Dodana vrednost na zaposlenega v podjetju glede na povprečno dodano vrednost v panogi.
 • Uspešnost in učinkovitost upravljanja proračuna kadrovske funkcije.
 • Organizacija kadrovske funkcije in popis procesov s področja kadrovske funkcije (organizacijska shema in popis kadrovskih procesov).
 • Uporaba kazalnikov HR funkcije in kazalnikov za zaposlene (navedba kazalnikov in načina njihove uporabe).
 • Dvig kazalnikov za zaposlene (NPS, raven zadovoljstva zaposlenih, raven organizacijske energija, raven organizacijske klime …).
 • Uspešno izpeljani HR projekti tako znotraj kadrovske funkcije kot v povezavi z drugimi oddelki podjetja.
 • Inovacije v kadrovski funkciji (nove metode in orodja, izboljšave obstoječih procesov).
 • Certifikati, nagrade in priznanja na HR področju v zadnjih treh letih.
 • Javna promocija poslanstva kadrovske funkcije (delovanje v združenjih, društvih, avtorstva strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na dogodkih in posvetovanjih).
 • Delovanje v skladu s standardi kadrovske stroke (standardi Slovenskega kadrovskega združenja – https://psihologijadela.files.wordpress.com/2014/07/standardi-slovenske-kadrovske-stroke-2.pdf).

HR ekipa 2024 prejme:

 • brezplačno enoletno naročnino na revijo HR&M,
 • 1x brezplačno udeležbo na prireditvi #loveHR Summit 2024,
 • omejeno število brezplačnih udeležb na podelitvi nagrad HR ekipa 2024 in na večerni zabavi za ekipo, management in podporno ekipo,
 • kipec HR ekipa leta.

Prijava in kontakt

Izpolnite online obrazec za prijavo in oddajte priloge na e-naslov skk@planetgv.si.
Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 01 309 44 38 ali pošljite vprašanje na e-naslov: skk@planetgv.si.

Pomembni datumi

 • Rok za prijavo: 23. februar 2024 (do polnoči).
 • Obvestilo o izboru: začetek marca 2024.
 • Dopolnitev prijav: 19. marec 2024.
 • Podelitev priznanj: 11. april 2024.

Kadrovski up leta 2024

Z razpisom in podelitvijo priznanja Kadrovski up leta si prizadevamo soustvarjati prihodnost kadrovske stroke. Z njim vsako leto na Slovenskem kadrovskem kongresu nagradimo najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega menedžmenta.


Na razpisu sodelujejo študentje z diplomskimi, magistrskimi ali doktorskimi deli, ki preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merjenje dodane vrednosti kadrovske funkcije oziroma preučujejo in razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije.


Vabljeni, da soustvarjate prihodnost kadrovske stroke! Prijavite se na razpis kadrovski up leta in prispevajte k prepoznavnosti strokovnih del s področja kadrovskega managementa.


Vaše strokovno delo bo predstavljeno najvplivnejšim kadrovskim strokovnjakom!

Prijava kandidatov

Kdo lahko sodeluje na razpisu:

 • vsi mlajši od 28 let,
 • vsi, ki ste uspešno diplomirali, magistrirali ali doktorirali po 1.1. 2023,
 • s svojim delom še niste kandidirali na tem ali podobnem razpisu,
 • v istem letu niste bili nominirani za Kadrovskega managerja leta.

Kdo lahko prijavi delo:

 • avtor dela (samo prijava),
 • izobraževalna institucija, kjer je bilo delo opravljeno,
 • organizacija, v kateri je zaposlen avtor dela,
 • drug posameznik s privoljenjem avtorja dela.

Razpisna merila

Strokovna dela se ocenjujejo po naslednjih merilih:

 • aktualnost obravnavane tematike za razvoj kadrovskega managementa,
 • inovativnost problemskega in metodološkega pristopa k obravnavani tematiki,
 • interpretacija rešitev in predlogov za nadaljnji razvoj obravnave tematike/področja,
 • uporabnost rezultatov v praksi.

Nagrade

Trije nominiranci prejmejo povabilo in brezplačno udeležbo na prireditvi #loveHR Summit 2023, zmagovalec prejme priznanje in enoletno brezplačno naročnino na revijo HR&M.

Prijava in kontakt

Izpolnite online obrazec za prijavo in oddajte priloge na e-naslov skk@planetgv.si.
Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 01 309 44 38 ali pošljite vprašanje na e-naslov: skk@planetgv.si.

Pomembni datumi:

 • Rok za prijavo: 11. marec 2024
 • Obvestilo o izboru: sredina marca 2024
 • Podelitev priznanja: 11. april 2024