Prenovili smo nagrade – prijavite se na izbor HR ekipa 2023!

Priznanje Kadrovski manager smo podeljevali od leta 2006. Z njim smo vsako leto nagradili kadrovskega strokovnjaka, ki uspešno upravlja in razvija kadrovsko funkcijo v smer strateške poslovne funkcije. S priznanjem, ki ga bomo tudi v 2023 podelili na #loveHR Summit opozarjamo na pomembnost in vlogo kadrovske stroke pri uspešnem in dolgoročno vzdržnem poslovanju organizacij. Ker za uspehi pogosto stoji ekipa, pa smo se odločili nagrado razširiti. V letu 2023 bomo prvič podelili priznanje kadrovski ekipi!

Z razpisom in podelitvijo priznanja Kadrovski up leta pa si prizadevamo soustvarjati prihodnost kadrovske stroke. Z njim nagradimo najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega menedžmenta.

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za HR ekipo 2023 ali za kadrovski up leta in s tem prispevate k dvigu prepoznavnosti in ugleda kadrovske funkcije.

Prijavite se in si pridobite naziv HR ekipa leta 2023:

HR EKIPA je prestižno priznanje, ki ga podeljujemo na področju kadrovske stroke. Z njim nagrajujemo kadrovske ekipe, ki uspešno upravljajo in razvijajo kadrovsko funkcijo v smer strateške poslovne funkcije. S priznanjem, ki ga podeljujemo na Slovenskem kadrovskem kongresu opozarjamo na pomembnost in vlogo kadrovske stroke pri uspešnem in dolgoročno vzdržnem poslovanju organizacij.

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za HR ekipo 2023 in s tem prispevate k dvigu prepoznavnosti in ugleda kadrovske funkcije.

Kaj želimo doseči s priznanji?

 • Razvijati zanimanje in skrb za razvoj kadrovske stroke.
 • Spodbujati povezovanje poslovne s kadrovsko strategijo.
 • Nagraditi nadpovprečne dosežke in delovne uspehe kadrovskih timov.
 • Dvigovati ugled in vlogo kadrovske funkcije tako znotraj organizacije kot tudi v širšem okolju.
 • Širiti primere dobrih kadrovskih praks.

Razpisni pogoji

Na izbor se lahko prijavijo kadrovske ekipe v kategorijah:

 • velika podjetja (nad 250 zaposlenih),
 • majhna in srednje velika podjetja (do 250 zaposlenih).

Pri malih in srednjih podjetjih se lahko prijavijo tudi HR strokovnjaki iz podjetij, v katerih je na področju HR polno zaposlena ena oseba. V takem primeru je potrebno v prijavi navesti vsaj še dva sodelavca, ki sta aktivno, a ne za poln delovni čas vključena v HR procese in skupaj tvorijo HR tim.

Na izbor lahko ekipo prijavijo:

 • predsedniki in člani uprav oz. direktorji organizacij,
 • kadrovski managerji,
 • sodelavci,
 • Slovenska kadrovska zveza (SKZ).

Pogoji sodelovanja:

 • kadrovsko funkcija mora v podjetju, ki se prijavlja, delovati najmanj 3 leta,
 • team mora opravljati kadrovsko funkcijo,
 • najmanj ena oseba iz kadrovskega teama mora imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj iz kadrovskega področja.

Faze izbora:

1. krog:

 • Rok za oddajo prijav: 28. 2. 2023.
 • Izbor finalistov v začetku marca 2023.

2. krog

 • Dopolnitev in oddaja prijav do 19. 3. 2023 ter osebni razgovor.

Podelitev priznanj: 13. 4.

Prvi krog

Prijavitelj prijavi posebne dosežke (HR projekti, inovacije, bistven dvig kazalnikov za zaposlene).

Organizator razpisa preveri izpolnjevanje predpogojev:

 • Pozitivno poslovanje v zadnjem zaključenem poslovnem letu.
 • Brez blokad transakcijskih računov zadnje leto.
 • Uprava družbe in vodja kadrovske niso udeleženi v kazenskih postopkih.
 • Podjetje obstaja več kot 3 leta.

Drugi krog

Komisija pregleda posebne dosežke in podatke o podjetju (predpogoji) in poslovanju podjetja – na tej podlagi določi finaliste, ki jih povabi, da oddajo dodatne informacije, ki so zapisane zgoraj, in jih povabi na osebni razgovor.

Merila  

Merila za ocenjevanje prijav so:

 • Dodana vrednost na zaposlenega v podjetju glede na povprečno dodano vrednost v panogi.
 • Uspešnost in učinkovitost upravljanja proračuna kadrovske funkcije.
 • Organizacija kadrovske funkcije in popis procesov s področja kadrovske funkcije (organizacijska shema in popis kadrovskih procesov).
 • Uporaba kazalnikov HR funkcije in kazalnikov za zaposlene (navedba kazalnikov in načina njihove uporabe).
 • Dvig kazalnikov za zaposlene (NPS, raven zadovoljstva zaposlenih, raven organizacijske energija, raven organizacijske klime …).
 • Uspešno izpeljani HR projekti tako znotraj kadrovske funkcije kot v povezavi z drugimi oddelki podjetja.
 • Inovacije v kadrovski funkciji (nove metode in orodja, izboljšave obstoječih procesov).
 • Certifikati, nagrade in priznanja na HR področju v zadnjih treh letih.
 • Javna promocija poslanstva kadrovske funkcije (delovanje v združenjih, društvih, avtorstva strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na dogodkih in posvetovanjih).
 • Delovanje v skladu s standardi kadrovske stroke (standardi Slovenskega kadrovskega združenja – https://psihologijadela.files.wordpress.com/2014/07/standardi-slovenske-kadrovske-stroke-2.pdf).

HR ekipa 2023 prejme:

 • brezplačno enoletno naročnino na revijo HR&M,
 • 1x brezplačno udeležbo na prireditvi #loveHR Summit 2023,
 • omejeno število brezplačnih udeležb na podelitvi nagrad HR ekipa 2023 in na večerni zabavi za ekipo, management in podporno ekipo,
 • kipec HR ekipa leta.

Prijava in kontakt

Izpolnite online obrazec za prijavo in oddajte priloge na e-naslov skk@planetgv.si.
Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 01 309 44 38 ali pošljite vprašanje na e-naslov: skk@planetgv.si.

Pomembni datumi

 • Rok za prijavo: 28. februar 2023 (do polnoči).
 • Obvestilo o izboru: začetek marca 2023.
 • Dopolnitev prijav: 19. marec 2023.
 • Podelitev priznanj: 13. april 2023.

Kadrovski up leta 2023

Z razpisom in podelitvijo priznanja Kadrovski up leta si prizadevamo soustvarjati prihodnost kadrovske stroke. Z njim vsako leto na Slovenskem kadrovskem kongresu nagradimo najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega menedžmenta.


Na razpisu sodelujejo študentje z diplomskimi, magistrskimi ali doktorskimi deli, ki preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merjenje dodane vrednosti kadrovske funkcije oziroma preučujejo in razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije.


Vabljeni, da soustvarjate prihodnost kadrovske stroke! Prijavite se na razpis kadrovski up leta in prispevajte k prepoznavnosti strokovnih del s področja kadrovskega managementa.


Vaše strokovno delo bo predstavljeno najvplivnejšim kadrovskim strokovnjakom!

Prijava kandidatov

Kdo lahko sodeluje na razpisu:

 • vsi mlajši od 28 let,
 • vsi, ki ste uspešno diplomirali, magistrirali ali doktorirali po 1.1. 2022,
 • s svojim delom še niste kandidirali na tem ali podobnem razpisu,
 • v istem letu niste bili nominirani za Kadrovskega managerja leta.

Kdo lahko prijavi delo:

 • avtor dela (samo prijava),
 • izobraževalna institucija, kjer je bilo delo opravljeno,
 • organizacija, v kateri je zaposlen avtor dela,
 • drug posameznik s privoljenjem avtorja dela.

Razpisna merila

Strokovna dela se ocenjujejo po naslednjih merilih:

 • aktualnost obravnavane tematike za razvoj kadrovskega managementa,
 • inovativnost problemskega in metodološkega pristopa k obravnavani tematiki,
 • interpretacija rešitev in predlogov za nadaljnji razvoj obravnave tematike/področja,
 • uporabnost rezultatov v praksi.

Nagrade

Trije nominiranci prejmejo povabilo in brezplačno udeležbo na prireditvi #loveHR Summit 2023, zmagovalec prejme priznanje in enoletno brezplačno naročnino na revijo HR&M.

Prijava in kontakt

Izpolnite online obrazec za prijavo in oddajte priloge na e-naslov skk@planetgv.si.
Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 01 309 44 38 ali pošljite vprašanje na e-naslov: skk@planetgv.si.

Pomembni datumi:

 • Rok za prijavo: 7. marec 2023
 • Obvestilo o izboru: sredina marca 2023
 • Podelitev priznanja: 13. april 2023

Kadrovski manager 2022

Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta letos že 18. leto zapored podelila prestižno priznanje Kadrovski manager leta.. Letos je naziv Kadrovski manager leta 2022 prejela Mateja Tišler, direktorica upravljanja s kadri, Ljubljanske mlekarne, d.o.o. .

Mateja Tišler je na Ljubljanskih mlekarnah preobrazila kadrovsko službo in tako aktivno prispevala k velikim spremembam v kulturi podjetja. Spodbuja odprto, dvosmerno, dialoško ter transparentno komunikacijo, ki omogoča pot reševanju zadev preden se ti oblikujejo v probleme. Vpeljali so številne novosti, kot so: coaching, delavnice za gradnjo mehkih veščin zaposlenih, usposabljanja strokovnih kompetenc ter programe Talent Pool, Drive, Connect & Grow, Moč je v povezovanju, Mlekarska akademija, digitalna izobraževanja in prenovljen plačni sistem. Med izvedenimi projekti še posebej izpostavljamo vzpostavitev Mlekarske akademije, s katero so uspešno znižali fluktuacijo sodelavcev v proizvodnji in raven kala iz naslova nekakovosti. Mlekarska akademija je izredno pomembna za Slovenijo, saj nadomešča praznino po zaprtjih Srednje šole za mlekarstvo in smeri »Mlekar« na Živilski srednji šoli. Mlekarska akademija daje tako dobre rezultate, da so jo znotraj skupine Lactalis razširili v več držav.

Mateja Tišler je članica Slovenske kadrovske zveze, upravnega odbora Združenja delodajalcev Slovenije in odbora za kadre pri Gospodarski zbornici Slovenije. Znanje deli s predavanji na konferencah – Edutainment 2020, članki v strokovni reviji HR&M in intervjuji v medijih. Razvojni rezultati kadrovske službe pod njenim vodenjem so bili prepoznani s priznanjem Tovarna leta 2019, priznanjem Vključi.Vse v letu 2020 in certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec. Z delom dviguje raven kadrovske stroke in je zato zgled ostalim stanovskim kolegom. Zato smo jo izbrali za Kadrovskega managerja leta 2022.

Kadrovski up 2022

Priznanje smo podelili tudi najboljšemu znanstvenoraziskovalnemu delu s področja kadrovskega managementa. Priznanje Kadrovski up leta 2022 je prejela Ula Pucelj, ki je magistrirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, IMB magistrski program, za magistrsko nalogo z naslovom Analiza koristi dobrega počutja zaposlenih z vidika zaposlenih in podjetja pod mentorstvom prof. dr. Nade Zupan.

V magistrski nalogi je preučevala pomen dobrega počutja zaposlenih za posameznika in organizacijo. Raziskava je prinesla nova spoznanja na področju dobrega počutja zaposlenih v Sloveniji, saj poda grobo oceno splošnega stanja in razkriva, kako sta starost in vrsta dela dva najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na dobro počutje zaposlenih, produktivnost, zavzetost in zadrževanje. Dokazuje povezanost omenjenih dejavnikov in prikaže, kako zunanji dejavniki uspejo vplivati na vsesplošno dobro počutje.